Výukové materiály

Celý rok na suchu

Metodika celoročního projektu, který vás a vaši třídu provede v 6 programových blocích problematikou vodního režimu krajiny.  V první části zopakujeme teoretická východiska, která se vám mohou hodit v případě zvídavých otázek žáků nebo pro rozšíření vlastního přehledu o problematice. Druhá část je rozdělená na jednotlivé moduly (celodenní programové bloky) a popis jednotlivých aktivit. V rámci nich se setkáte s…
23.6.2021

Metodika Školní les

Metodika, podle které byste společně se žáky vaší školy mohli úspěšně vysadit vysít nebo nechat vyrůst les a pečovat o něj. Díky klimatické změně se mění krajina a na našem území je toho nepřehlédnutelným důkazem právě les. Nastal čas, abychom se na les nedívali jen jako na zdroj dřeva, ale především na významný prvek, který ovlivňuje klima i mikroklima, má…
23.6.2021

Bezodpadové výzvy

Někdo kdysi řekl, že vyspělost civilizace (nebo vyspělost země) se pozná podle toho, jak si dokáže poradit se svými odpady. My se rádi za vyspělé považujeme, v oblasti nakládání s odpady se ale můžeme výrazně zlepšit. Každý obyvatel naší země v průměru vyhodí ročně kolem 310kg odpadu, který se třídí a následně recykluje, nebo se spaluje, případně vyhazuje na skládky.…
23.6.2021

Hledání srdce Nemošické stráně

Materiál k programu Ekocentra PALETA vytvořený jako aktivita pro žáky probíhající na přírodní památce (PP) Nemošická stráň.  Jedná se o kompletně venkovní program pro žáky a jejich doprovod. Žáci budou plnit sérii úkolů přímo na lokalitě PP, vedoucí k bližšímu poznání Nemošické stráně a života na ní. Za splněné aktivity získávají indicie, které je dovedou k cíli celé hry, pokladu…
23.6.2021

Každý může být Trash Hero

Metodika programu pro mateřské školy. Děti jsou v předškolním věku velmi vnímavé a citlivé ke svému okolí. V tomto období je vhodné začít nejen s cíleným poznáváním přírody, ale i s aktivitami vedoucími k ochraně životního prostředí. Děti budou znát, co a kdo poškozuje životní prostředí a naučí se, jak tomu předcházet ? ochrana životního prostředí, správné chování v přírodě,…
22.6.2021

Změna je v nás aneb Jak komunikovat enviromentální témata

Malý zápisník s velkým srdcem. Věříme, že velké změny začínají od nejmenších. Proto vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů.   V mezinárodním programu Mladí reportéři pro životní prostředí je cílem…
22.6.2021

Průvodce společným časem venku

Průvodce společným časem venku vám pomůže vyhnout se některým neshodám a zádrhelům, které mohou při chození ven nastat. Neodstraní sice veškeré problémy, které vás možná potkávají, ale umožní vám nahlédnout, že za některými zádrhely mohou být různé potřeby dětí i vás, dospělých průvodců. Pomůže vám potřebám porozumět, naučit se je vnímat a hledat cesty k jejich naplnění. Společný čas venku…
22.6.2021

Učíme se venku

Učení venku přináší dětem řadu výhod. Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví jim pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. Všechny benefity učení venku jsme popsali v knize Tajemství školy za školou. Cest ven je mnoho. Můžete začít krátkými aktivitami, vyráběním jednoduchých pomůcek, využít zkušeností kolegů, kteří již venku učí, nebo otestovat celou lekci na konkrétní…
22.6.2021

Metodika výuky enviromentálních programů pro žáky s SVP

Cílem této metodiky je poskytnout metodickou oporu realizačnímu týmu a lektorům environmentálního vzdělávání k dosažení následujících cílů projektu:  zvýšit environmentální vzdělanost zlepšit porozumění přírodě, ekologickým dějům, posílit ohleduplnost a odpovědnostčlověka ke krajině vytvořit podmínky pro lepší šíření environmentálního vzdělávání i v rámci inkluzivníchskupin. Metodika popisuje, jakým způsobem bude dosaženo výše zmíněných cílů pomocí: zásad a pravidel environmentálního vzdělávání využití zážitkové…
22.6.2021

Jak se žije v Podnebíně. Učíme se reagovat na změnu klimatu.

Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématy. Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrzují, že změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy na všech kontinentech. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému a tedy omezit produkci skleníkových plynů. Neméně důležité je však i umět se při- způsobit dopadům klimatické změny. Protože některé z nich jsou nyní…
22.6.2021

Agroekologie pro střední školy

Zemědělství je fenoménem, který velmi intenzivně ovlivňuje životy nás všech. Současné průmyslové zemědělství je i přes jeho nesporné úspěchy v produkci potravin dlouhodobě neudržitelné z hlediska environmentálního. Proto vznikají nové přístupy, jako například agroekologie, kterou OSN označuje za budoucnost zemědělství. Agroekologie je velmi obsáhlý koncept přístupu k zemědělství, produkci potravin, který se neomezuje pouze na technickou stránku produkce potravin, ale…
22.6.2021

Cesta za dědictvím Bílých Karpat aneb Poznej – Pochop – Připrav si. (EVVO pro ha

Handicapované děti a mládež mají stejné touhy poznávat svět kolem sebe jako zdraví - ale mají i řadu omezení, která jim to nedovolí. V rámci projektu jsme pro ně připravili environmentální pobytový program zaměřený na interpretaci dědictví Bílých Karpat, při kterém POZNALI poctivou práci tradičních řemeslníků a farmářů, POCHOPILI vznik výrobků a potravin, které si běžně kupují v obchodě -…
17.11.2020