Speciální lidé se speciálními potřebami

1.9.2023
"EVVO spravedlivě pro všechny" je téma chystané podzimní Národní konference EVVO (www.konference-evvo.cz). Tento příspěvek v Blogu je vlastně malou upoutávkou na konferenci a prezentuje zkušenosti Ekocentra Hostětín z programů pro handicapované.

Environmentální výchova pro handicapované a hojivá síla přírody pro všechny.

My lidé jsme součástí přírody, z přírody jsme vzešli, do přírody patříme. Odtrhneme-li se od ní, může se to podepsat na naší osobnosti, na kvalitě mezilidských vztahů i na našem zdraví. Příroda je však shovívavá, vždy nám nabídne svou hřejivou náruč, se srdečností sobě vlastní přivítá své ztracené děti a umožní nám zklidnit se a pohlédnout do svého nitra. Je neoddiskutovatelné, že příroda léčí.

Ve Veronice Hostětín si blahodárné účinky pobytu v přírodě uvědomujeme a snažíme se je využívat v oblasti EVVO pro lidi se specifickými potřebami. Měli jsme štěstí navázat úžasnou, pro všechny zúčastněné strany obohacující spolupráci s několika organizacemi, které se specializují na práci s dětmi a dospělými s různými handicapy.

Jedná se například o pacientskou organizaci SMÁci sdružující pacienty se SMA (spinální muskulární atrofií). Děti s tímto závažným onemocněním k nám pravidelně jezdí na letní odlehčovací pobyty a v malebné krajině Bílých Karpat poznávají taje přírody i témata spojená s udržitelným životem. V letošním roce plánujeme již šestý ročník těchto pobytů. Dalším příkladem dlouholeté spolupráce jsou vzdělávací pobytové i jednodenní akce pro Sjednocenou organizaci slabozrakých a nevidomých SONS, jejíž členové k nám s určitou pravidelností jezdí.

Příroda nás léčí všechny

Neopomíjíme ani spolupráci se školami sdružujícími žáky se specifickými potřebami, kterým nabízíme jednak jednodenní výukové programy, ale i pobytové programy šité na míru. S Mateřskou, základní a střední školou pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí jsme v minulých letech spolupracovali i na několika projektech podpořených Ministerstvem životního prostředí, v rámci kterých jsme EVVO s touto cílovou skupinou rozvíjeli prostřednictvím různých koncepcí, jako jsou Lesní mysl nebo arteterapie.

Naši několikaletou zkušenost s realizací programů pro lidi s různými specifickými potřebami jsme ve spolupráci se spolkem Tradice Bílých Karpat zarámovali do několika výukových programů a nápadníků, které mohou posloužit jako metodické materiály pro environmentální vzdělávání skupin se specifickými potřebami.

Využití aktivit je však širší. My všichni občas potřebujeme poléčit nějakou bolístku, ať už na těle či na duši. Potřebujeme čas od času zapomenout na starosti všedních dnů a vrátit se ke své přirozenosti. Být v přítomném v okamžiku tady a teď obklopeni čarokrásnou přírodou. Pozorujme s úžasem neobyčejné proměny přírody a nechme působit její léčivou sílu. Chraňme ji a ona ochrání nás.

Speciální lidé se speciálními potřebami

Autor/ka

Jitka Datinská, Ekologický institut Veronica / Veronica Hostětín