Výzva první: Komfortní nebo konfliktní (kritický) projekt?

27.5.2024
Většina projektů, se kterými se při výuce MZU setkáváme, má pozitivní, nekonfliktní charakter: budování naučných stezek, výsadba stromů a umístění laviček na veřejných prostranstvích, propagace třídění odpadů v obci, obnova pomníku či výzdoby kostela apod. Není pochyb o tom, že tyto projekty přispívají k lepšímu životu v obci a nabízejí kvalitní příležitosti k výuce s uplatněním mnoha principů MZU. Některé projekty MZU ovšem upozorňují na problémy a navrhují či přímo realizují jejich řešení, ačkoli názory části obyvatel či vedení obce nemusejí být vždy ve shodě s tím, oč žáci a jejich učitelé v rámci projektu usilují.

Příležitostí k otevření potenciálně konfliktních témat v obci a jejich využití k výuce je nepochybně dostatek, například nová zástavba negativně ovlivňující přírodní prostředí, klimatická změna a potřeba adaptačních a mitigačních opatření v obci, podpora individuální automobilové dopravy na úkor pěších či cyklistů a mnohé další. Zapojení podobných témat do výuky naplňuje většinu principů MZU a vytváří prostor pro získávání znalostí a dovedností potřebných pro angažované občanství a prosazování principů udržitelného života.

Obtíže spojené s realizací takových projektů jsou ale vážné a není jich málo. Patří mezi ně například potenciální konflikt s vedením obce (obvykle zřizovatelem školy), případně s některými zájmovými skupinami v obci, pro jejichž moderování a úspěšné zvládnutí nejsou učitelé a další účastníci vzdělávání obvykle připraveni a jejich průběh a závěr je obtížné predikovat. Motivace dětí je důležitá a je často spojená s hmatatelným výsledkem jejich snažení (obnovený pomník, vydaná publikace, vysazené stromy apod.), ale pokud se nám nepodaří případný neúspěch dobře pedagogicky uchopit, může skončit zklamáním, protože výsledek je nejistý a jen omezeně závislý na úsilí žáků a jejich učitelů či zcela mimo jejich dosah. Evaluace programu ŠUŽ zmiňuje také obavy zástupců veřejné správy z manipulace dětí, tam, kde je složitější kontext a je třeba brát do úvahy mnohé souvislosti, například u kácení stromů.

Servisní projekty MZU zatím volí většinou taková témata a navazující akce, které jsou pozitivně laděny, lze u nich předpokládat široké přijetí a ocenění vedením obce i jejími obyvateli a které jsou ovlivnitelné úsilím účastníků projektu a skýtají tedy naději, že výsledkem bude nejen kvalitní učení, ale i viditelná změna, která bude jasně spojená s aktivitou žáků a učitelů. Mají-li se mezi projekty MZU častěji objevovat kritická, potenciálně kontroverzní témata související s udržitelným životem v obci, je zapotřebí o tématu s učiteli, případně s partnery z obci komunikovat, poskytnout jim potřebnou podporu, věnovat pozornost evaluaci takových projektů a sdílet zkušenosti. Věnovat se takovým projektům je ale samozřejmě žádoucí. Je to cesta, jak plně uplatnit princip učení pro místo: téma, kterým se žáci zabývají, je opravdové a vážné a výsledek jejich práce je skutečným, hmatatelným a užitečným příspěvkem ke kvalitě života a životního prostředí v obci a podporuje roli obce ve zlepšování prostředí ve světě.

Text je použitý z publikace Učíme (se) místem –  Jak může místně zakotvené učení měnit vzdělávání a svět – PRAKTICKÝ PRŮVODCE, RNDr. Jiří Kulich,  Ing. Eliška Hájková (SEVER), RNDr. Blažena Hušková (Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR). Vydal SEVER 2022.

Zajímá-li vás téma více, chcete se dozvědět praktické příklady nebo se zapojit do programu ŠUŽ příští školní rok – více se dozvíte https://www.skolaprozivot.cz/

Výzva první: Komfortní nebo konfliktní (kritický) projekt?
Výzva první: Komfortní nebo konfliktní (kritický) projekt?
Výzva první: Komfortní nebo konfliktní (kritický) projekt?
Výzva první: Komfortní nebo konfliktní (kritický) projekt?

Autor/ka

Eliška Hájková, SEVER