Šíření dobré praxe EVVO a EP v rámci kraje

1.8.2023
Společná tvorba výukových programů a projektových dnů ve Zlínském kraji, zejména na podporu projektové a venkovní výuky

Posláním Lísky je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem. V souladu s posláním se daří už od roku 2010 společně tvořit, realizovat a vyhodnocovat programy pro MŠ a ZŠ v regionu.

Začalo to projekty podpořenými z Ministerstva životního prostředí, Evropského sociálního fondu a Blokových grantů – Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce. Bylo poměrně málo času na velká témata, tvorbu a ověření kvalitních programů, hodnocení a pokrytí území. V Lísce jsme tedy oslovili členská střediska i spolupracující školy, zejména koordinátory EVVO, kteří absolvovali specializační studia a vytvořili základní tým lektorů a metodiků. V menších i větších mikrotýmech pak lektoři a metodici pracovali na strukturovaných přípravách lektorů, metodických i pracovních listech, foto návodech i pomůckách. Model zahrnuje i pilotní ověření programu, zpravidla v týmu více lektorů, hodnocení a zpětnou vazbu mezi lektory i ze strany přítomných pedagogů. Postupně se profilovala struktura přípravy lektora i metodických listů pro učitele. Zjistili jsme, kdo z lektorů je odborníkem na to či ono téma, kdo to umí popsat didakticky, provázat s odpovídajícím RVP, kdo zvládá jazykové korektury a tak podobně. Velkým přínosem byla a je spolupráce s učiteli, kteří jsou oslovováni při výběru témat i při pilotním ověřování. Vytvořené programy jsou po pilotním ověření prezentovány na workshopech lektorů členských i dalších SEV v regionu, a sdíleny k dalšímu využití. Zároveň se autorům programů dostává na workshopu zpětná vazba, vyjasní se popisy a realizace aktivit, občas dojde i ke konkrétní pomoci s dopracováním.

Střediska díky spolupráci rozšiřují portfolio své nabídky o kvalitní ověřené programy, získají přípravu lektora i pomůcky. Nabídka vytvořených programů je po vzájemné dohodě školám předkládána společně, za Lísku, kdy jsou v kontaktech uvedena střediska, která program nabízí nebo je střediska zařadí do své nabídky samostatně. Koordinována je i nabídková cena.

Zkušenosti s modelem vytvoření, ověření a hodnocení programů jsme využili i při oslovení tvorby programu na zakázku, například od Ministerstva zemědělství, Povodí Moravy či Arboreta Semetín.

Využití a rozšíření vytvořených programů do MŠ a ZŠ v území je plynulé a poměrně rychlé. Stálá struktura písemné přípravy umožní lektorům snadné seznámení a porozumění. Připravené pracovní listy a návody pomohou při implementaci, ale neomezují vlastní kreativitu a doplnění dalšími aktivitami.

V uplynulých letech takto vznikly programy na téma voda, bezpečnost potravin, ptáci, polytechnické vzdělávání, bezpečně a zdravě do života, ekologické zemědělství, učíme se venku a další. Většinu z nich má Líska a její členská střediska ve svém portfoliu nabídky stále.

Autor/ka

Iva Koutná, Líska