Sever představil v Holandsku Školu pro udržitelný život

13.10.2023
V květnu se uskutečnila v holandském Leidenu, v krásné budově muzea Naturalis Biodiversity Centre, mezinárodní konference pro vzdělavatele ETE IV (Educating the Educators), jíž se zúčastnili i zástupci Střediska ekologické výchovy Sever.

Sever byl spolu s dalšími 22 partnery po necelé tři roky součástí projektu evropského charakteru s názvem MOST (Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities). Projekt cíleně propojil akademickou sféru deseti univerzit z celé Evropy s dalšími subjekty, jako jsou ministerstva, vzdělávací instituce, neziskový sektor. Za Českou republiku se Sever účastnil společně s pražskou Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Společným cílem těchto partnerů bylo rozvíjet otevřené školství skrze žákovské komunitní projekty, tzv. SCP (school community project). Středisko Sever touto cestou realizuje dlouhodobý projektový záměr pro školy z celé České republiky – Školu pro udržitelný život.

Openschooling

Zásadním výstupem projektu MOST byla realizace konference ETE, která se soustředila na problematiku openschoolingu – otevřeného školství, otevřeného vzdělávání. Diskuze, jak integrovat aktivity openschoolingu do osnov, jak překonat bariéry, které školy vnímají, a jak institucionalizovat tuto výukovou a učební metodu, probíhaly v průběhu celé dvoudenní konference.

V části Word Café politici, učitelé, zástupci vzdělávacího sektoru a členové evropské sítě openschoolingu diskutovali o tom, co učitelé k této integraci do svých hodin potřebují a jak mohou aktéři ve vzdělávacím sektoru přispět k zařazení těchto aktivit do kurikul jednotlivých škol evropských států. Všichni účastníci se shodli na důležitosti propojení výuky ve škole s reálným životem prostřednictvím spolupráce s externisty v participativních projektech. Dále pak jako podstatné vnímali, že učitelé potřebují mít prostor pro implementaci těchto typů učebních formátů v každodenní výuce a mít větší svobodu při práci na kurikulárních tématech při práci interdisciplinárním a participativním způsobem. Učitelé však potřebují podporu vedení a možnosti odpovídajících školení pro zavádění takových forem ve výuce. Empirické podložení významu zařazování takového typu vzdělávání přinesl Antonio Quesada z University of Jaén ve Španělsku.

Zájem o české projekty

Konkrétní příklady nejzajímavějších evropských projektů přinesla sekce konference MOST Fair.

Právě tam Sever prezentoval výsledky českých žákovských projektů. Česká republika své nejzajímavější projekty představila formou profesionálně natočených videí a připravených posterů. Zájem o české projekty ze strany představitelů ostatních států byl velký a s prezentujícími účastníky vedli inspirativní diskuze týkající se dlouhodobé realizace Školy pro udržitelný život. Zároveň účastníci této akce opakovaně vyzdvihli zájem českých žáků, ze kterého čiší chuť měnit své okolí a nadšení z výsledků vlastních projektů, které reálně dokázali.

Také ukázky ostatních států byly pro všechny návštěvníky velmi inspirativní. Některé státy, například Malta, Německo, Holandsko, nechaly prezentovat přímo samotné žáky, kteří přinesli do sekce příjemné osvěžení a věrohodnost.

V rámci další sekce konference se Sever zapojil do debat ohledně komunitního vzdělávání v panelové diskuzi, kterou sledovaly dvě stovky zájemců z celé Evropy. Ředitel střediska ekologické výchovy Sever Jiří Kulich reprezentoval evropský neziskový sektor v diskuzi na téma: „Jak by vzdělávací sektor měl podporovat a šířit udržitelnost“. Jiří Kulich hájil důležitost neziskových organizací při vzdělávání žáků pro udržitelnost, při jejich učení se, jak být součástí komunity, a při podpoře občanské angažovanosti mladých lidí.

Zajímavým a nečekaným přínosem pro Sever bylo propojení s Julií Garciou z Univesity of Cordoba, která prováděla analýzu vnímání rodin zapojených do openschoolingu v rámci tématu změny klimatu. Do svého výzkumu zapojila taktéž několik evropských států včetně České republiky. Středisko Sever s touto cílovou skupinou výrazným způsobem nepracuje, ačkoli právě španělská analýza dokládá velký vliv rodin na formování osobnosti a důležitost vzdělávat rodiny v tématu klimatické změny komplexním způsobem.

Konferenci hodnotíme jako přínosnou a zdařilou a zkušenosti z tohoto víceletého projektu budeme dlouhodobě využívat.

převzato z časopisu Bedrník

Sever představil v Holandsku Školu pro udržitelný život

Autor/ka

Michaela Glovňová, Sever Horní Maršov