Pilíře klimatického vzdělávání a osvěty

13.4.2023
MŽP/SFŽP v dubnu vyhlásilo další výzvu v rámci Národního programu životní prostředí zaměřenou na klimatické vzdělávání a osvětu, která má za cíl nastartovat různé typy větších, ideálně nadregionálních, vzdělávacích a osvětových projektů zaměřených na souvislosti změny klimatu.

Výzva č. 2/2023: Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu

Z této výzvy budou podpořeny výukové programy pro žáky a studenty, vzdělávací programy pro veřejnost a osvětové programy pro specifické cílové skupiny v České republice. Je připraveno celkem 105 milionů korun.

Na co můžete dotaci získat

Příprava, koordinace a rozvoj vzdělávacích a osvětových programů a akcí v souvislostech změny klimatu v daných oblastech:

  • Dlouhodobé programy pro základní, střední, střední odborné a vyšší odborné školy/dlouhodobá spolupráce s učiteli i žáky;
  • Příprava, pilotní řešení a implementace vysokoškolských programů/modulů zaměřených na změnu klimatu v souvislostech;
  • Vzdělávání cílových skupin, které jsou v profesním/pracovním kontaktu s technologiemi pro adaptační a mitigační opatření;
  • Vzdělávací programy pro neodbornou veřejnost (v rámci programů celoživotního vzdělávání, propagace tématu ve veřejných knihovnách a regionálních muzeích);
  • Osvětové programy pro specifické cílové skupiny veřejnosti (např. veřejnou správu a samosprávu, účastníky zájmového vzdělávání, zemědělce, zahrádkáře, rybáře apod.).

Kdo může žádat

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu. Příjemce podpory musí být registrován v České republice.

Výše příspěvku

  • Minimální výše podpory na jeden projekt: 500 tis. Kč
  • Maximální výše podpory na jeden projekt: 6 mil. Kč
  • Maximální míra podpory na jeden projekt: 90 % z celkových způsobilých výdajů

Podmínky a další formy podpory naleznete v textu výzvy.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 17. 4. 2023, od 10:00 hodin
Ukončení příjmu žádostí: 31. 5. 2023
Podpořené projekty musí být dokončeny nejpozději do 30. 11. 2025.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Více informací

Detail výzvy publikovaný na webu SFŽP

Ing. Stanislav Vodička, vedoucí Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 647 e-mail: stanislav.vodicka@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz