Když se s vámi houpá celá louka

14.6.2024
ČSOP Vlašim propojuje v patronátech nad mokřady a dalšími cennými lokalitami vzdělávání s konkrétní ochranou přírody.

Environmentální vzdělávání je dnes pevnou součástí vzdělávání. Nenásilnou formou rozvíjí odpovědné jednání k našemu prostředí a okolí jako takovému. Jednotlivé programy bývají často spojované s různými hrami, pozorováním, či vycházkami, ale výsledná podoba může být také úplně jiná.

U cenných lokalit  s výskytem zvláště chráněných druhů někdy vyvstává otázka, zda místo pouze představit přednáškami či vycházkou, nebo plně zpřístupnit veřejnosti? Mnohé lokality není žádoucí vystavit zástupům lidí, aby se neporušila křehká rovnováha (např. rašeliniště je citlivé na sešlap). Naštěstí jsou však případy, kdy se dá příjemné spojit s užitečným a cenným lokalitám prospět prací třeba dětských oddílů.

Princip patronátů nad lokalitou metodicky rozvíjí Skautský institut (spolek Junák – český skaut), ale obdobně funguje i u dalších organizací (Brontosaurus, ČSOP). Ve zkratce: jedná se o propojení odborníka, správce lokality, a dobrovolníků. Ten první zajistí odbornost zásahu na lokalitě, druhý poskytne místo a vše potřebné pro mnoho párů (ochotných) rukou a poslední dodá to, čeho je nedostatek – energii. Na oplátku si odnese unavené tělo, balíček špinavého oblečení a dobrý pocit z (dobře) odvedené práce.

Jak se patronáty dostaly do Vlašimi?

Před několika lety se na nás obrátily paní učitelky ze základní školy Vorlina Vlašim. Měly zájem o exkurzi pro žáky do Jinošovského údolí, kde ČSOP Vlašim pečuje o rybníky, louky a vápencový lom. Při přípravě exkurze vznikl nápad, že by děti kromě pozorování mohly přírodě i pomoci. Postupně tři třídy tak vytrhaly a vřezaly náletové vrbičky ze dna vápencového lomu. Odměnou jim byli místní obolživelníci – čolci, rosničky a kuňky. Pro svůj život potřebují, aby k tůním v lomu mělo přístup slunce. Z jednorázové akce se následně vyvinula tradice, naposled děti v lomu postavily i plazník, což je ohrádka z větví, vyplněná listím a větvičkami. V plazníku bydlí slepýš křehký, což jsme ověřili s dětmi již vloni. Kromě pozorování přírody a práce na lokalitě je součástí patronátní akce i hravá aktivita, někdy spojená s netradičními zážitky.

Na Vorlinu navázali studenti vlašimského gymnázia, kteří mají pod patronátem Vorlinské údolí. Pomáhají nám udržovat plochy kolem dubů s výskytem páchníka hnědého – vlajkového druhu brouka vlašimského zámeckého parku a okolí. V rámci patronátů se objevuje i možnost středoškolských odborných prací na sledování výsledků prací nebo průzkumů.

Mokřady a lomy čekají i na Vás

Princip patronátů postupně rozšiřujeme i na další lokality. Na Drahňovická mokřadla začali v loňském roce chodit žáci základní školy Divišov v rámci činnosti přírodovědného kroužku. Studenti středních škol, kteří jsou účastníky Ekologické olympiády, nám významně pomohli  se stahováním posečené mokré trávy z  podmáčených luk u Křížova v CHKO Blaník a na mokřadech u Slavětína. Účastníci přírodovědného kempu Univerzity Karlovy zas v loňském roce vyřezali dřeviny ze zarostlé mokřadní louky u Bradáčova.

ČSOP Vlašim má v programu pozemkového spolku řadu lokalit – mokřadní louky kolem Blaníku – louky u Křížova a Karhule, u Horní Lhoty nebo Slavětína. Obdivovat tam můžete nejen vodní živočichy v tůních, ale třeba také masožravé rosnatky. Tyto louky čekají možná právě na Vás – při hrabání trávy se s Vámi houpá celý povrch a pro naše končiny je to dost neobvyklý zážitek.

Zúčastnit se můžete i brigády v lomech  třeba v Křížovském, kde je největší pomocí stahování a protrhávání náletů, borovic a bříz. Na kalojemu bývalého zlatodolu Roudný potřebujeme pravidelně odstraňovat rákos a čistit vytvořenou tůňku. Společným jmenovatelem pro všechny je aktivní zapojení do péče o cennou lokalitu a dobře zvolená dávka pohybu a osvěty.

A ano, samozřejmě zapojit se můžete i vy. Bližší informace o jednotlivých lokalitách, nebo podrobnosti o možnostech zapojení můžete získat na webu ČSP Vlašim, termíny vycházek a brigád jsou zveřejňovány na vývěskách a Facebooku..

Martin Klaudys, ČSOP Vlašim

Když se s vámi houpá celá louka
Když se s vámi houpá celá louka
Když se s vámi houpá celá louka
Když se s vámi houpá celá louka

Autor/ka

Martin Klaudys, ČSOP Vlašim