Expedice Vraťme vodu na Zem

23.6.2021
S kapkou vody za poznáním. Metodika pobytového enviromentálního programu pro děti a mládež s postižením. Jedná se o environmentální pobytový program zaměřený na téma nedostatku vody v krajině a interpretaci přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat. Díky bohatému programu děti pochopí, jakým způsobem lidé v průběhu historie změnili krajinu, jak v ní hospodaří v dnešní […]

S kapkou vody za poznáním.

Metodika pobytového enviromentálního programu pro děti a mládež s postižením.

Jedná se o environmentální pobytový program zaměřený na téma nedostatku vody v krajině a interpretaci přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat. Díky bohatému programu děti pochopí, jakým způsobem lidé v průběhu historie změnili krajinu, jak v ní hospodaří v dnešní době a jaký vliv to má na vodní režim v krajině. 

V rámci pobytového programu se děti dozví podstatné informace o koloběhu vody v krajině, příčinách sucha, možnosti adaptace, principech ekologického zemědělství, zdravého stravování apod. Budou pozorovat vodní živočichy a rostliny a v rámci badatelských činností provádět rozbory vody, sledovat indikátory její čistoty, zkoumat vliv propustnosti půdy na vsakování vody v krajině a vyvozovat důsledky pro krajinu. Také je budeme motivovat ke změně svých spotřebitelských návyků a ukážeme jim způsoby šetrného zacházení s vodními zdroji. Všechna probíraná témata vždy úzce souvisí s principy udržitelného rozvoje. 

Program je protkán bohatými rukodělnými aktivitami např. modelováním s hlínou, tvořením s barevným pískem, výrobou lapače snů, hudebních nástrojů a dalších předmětů z přírodnin. Po celou dobu budou děti v úzkém kontaktu s přírodou, a to i během doplňkových a odpočinkových aktivit. 

Scénář pobytového programu je navržen tak, aby jednotlivé výukové programy působily na tři složky lidské osobnosti, a to na rozum, srdce a cit. Převážná část programu se proto odehrává v přírodě. Jedině tak mohou děti vnímat přírodu všemi smysly a díky tomu si vytvořit pozitivní zkušenost z kontaktu s ní, a tím si vytvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí a motivaci ho chránit. 

Metodiku vytvořil spolek Tradice Bílých Karpat.