Spolek Ametyst

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ametyst je občanské sdružení se zájmem o ekologickou výchovu, udržitelný rozvoj a praktickou ochranu přírody. Ekologickou výchovu realizujeme na školách, na naší terénní stanici v Prusinách u Nebílov (15 km jižně od Plzně) i v terénu. Chápeme ji jako vzdělávání, které vede k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a k vědomí odpovědnosti za prostředí, v němž žijeme.

Pracujeme s dětmi a mladými lidmi na všech stupních škol. Školám také usnadňujeme zařazení ekologické výchovy do vyučování, připravujeme pro ně nové projekty, metodické materiály a pomůcky. Přinášíme náměty na využití školních zahrad a zlepšení ekologického provozu škol. Pro pedagogy pořádáme semináře, konference a veletrhy ekologických výukových programů. Nabízíme jim konzultace, zasíláme informace a metodické materiály. Připravujeme a zapůjčujeme školám výstavy na přírodovědná a ekologická témata.

Aktuální nabídka na http://ekovychova.ametyst21.cz/nabidka-pro-skoly.html

Informace o ekocentru

Stará škola Prusiny
Naše terénní stanice sídlí ve zrekonstruované budově bývalé školy na Prusinách u Nebílov, kde jsou k dispozici 2 učebny i se sociálním zázemím. Při výuce využíváme místní zahrady, přilehlého sadu, louky i rybníčku a malého hospodářství. Chováme ovce, kozy, králíky, husy, kachny a slepice. Pro výuku máme k dispozici také moderní vybavení ve formě mikroskopů, dalekohledů, turistických GPS navigací a audiovizuálního vybavení učebny.

Ochrana přírody
Zabýváme se rovněž odbornými pracemi v oblasti ochrany přírody, zejména v souvislosti se zvláště chráněnými druhy a územími, soustavou Natura 2000 v České republice a další odbornou a konzultační činností. Konkrétně se podílíme se na mapování přírodních stanovišť, druhů živočichů a rostlin. Zpracováváme biologické průzkumy zvláště chráněných území a dalších zajímavých míst. Snažíme se citlivě pečovat o biologicky hodnotné lokality. K nim patří i lokální biocentrum Prusiny, kde od r. 2004 sečeme regionálně významné květnaté louky. Zpracováváme také hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), hodnocení vlivů na Naturu 2000 a biologická hodnocení. Na tyto činnosti máme příslušné autorizace.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Spolek Ametyst
Nebílovy 37
332 04 Nebílovy
E-mail: info@ametyst21.cz
Tel.: 377 444 084

kancelář v Plzni
Spolek Ametyst
Lindauerova 140/21
301 00 Plzeň
E-mail: info@ametyst21.cz
Tel.: 377 444 084

http://www.ametyst21.cz