PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum pro informace a poradenství v Šardicích funguje od roku 2012. Ekologická výchova je jednou z hlavních činností jeho činnosti - dalšími jsou ekoporadenství a poskytování informačních služeb pro turisty a návštěvníky regionu Kyjovského Slovácka.

Nabídky výukových programů standardně využívají mateřské, základní, střední a také vysoké školy z celé České republiky, především z jižní Moravy a také ze zahraničí (např. letní akademie univerzit apod). Za oblíbenými exkurzemi na demonstrační farmu a okolí se ale do oblasti Kyjovského Slovácka každoročně vypraví i školy z jiných koutů republiky. Středisko připravuje a realizuje vlastní projekty zaměřené na ochranu přírody, výchovu, vzdělávání a osvětu a spolupracuje i s dalšími neziskovými organizacemi (MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, Nadace Dřevo pro život, Asociace soukromých zemědělců, Nadace Partnerství, Česká společnost ornitologická) Kromě vlastní výuky školám nabízí také asistenci při přípravě školních projektů a projektových dnůDůležitou část činnosti střediska představuje práce s širokou veřejností v oblasti ochrany přírody a šetrného využívání krajiny a jejích hodnot, která zahrnuje pořádání akcí (Den Země, Den mokřadů, Den dětí atd.) a vydávání informačních i osvětových materiálů a odborných publikací.

Konkrétní témata pro dospělé:

·       Ochrana přírody a krajiny

·       Ekologické zemědělství a agroenvironmentální opatření

·       Adaptační opatření na klimatickou změnu

Konkrétní témata pro děti:

·       Ochrana přírody (v podmínkách lesních, vodních a agro ekosystémů)

·       Hospodaření v lese (program Do lesa s lesníkem), hospodaření s vodou (program K vodě s rybářem) hospodaření na zemědělské půdě (program Na pole s hospodářem), hospodaření se zvěří (Do přírody s myslivcem)

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, z.s.
Šardice 823
696 13 Šardice
E-amil: info@proprirodu.cz
Tel.: +420 602578784

http://www.proprirodu.cz