Lamacentrum Hády

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Lamacentrum Hády provozuje nezisková organizace ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády. Posláním PSH je chránit a pečovat o mimořádně cennou přírodu v lokalitě Hády na kraji Brna. Od roku 2011 buduje v opuštěném lomu na kraji Hádů atraktivní zázemí pro návštěvníky oblasti ? Lamacentrum. Smyslem je propojení zážitku ze setkání se zajímavými zvířaty s představením lokality environmentálním vzděláváním a osvětou.

Lamacentrum Hády vzniklo v květnu 2011 a brzy se stalo jedním z oficiálních ekocenter a infocenter Českého svazu ochránců přírody. Sídlí v částečně zavezeném vápencovém lomu v západní části Hádů na kraji Brna.

Lamacentrum má charakter malé farmy. Pro návštěvníky je atraktivní chovem stádečka lam alpaka dalších domácích zvířat. Hlavní myšlenkou Lamacentra je najít cestu k přírodě dětským i dospělým obyvatelům města Brna a jeho okolí. A přátelská zvířata jsou pro tento účel ideálními prostředníky. V areálu mohou návštěvníci využít laviček a přístřešků a informačních prvků o zdejší přírodě (infopanely a jiné instalace).

V průběhu celého roku nabízí Lamacentrum zážitkově-vzdělávací programy pro školy, školky, dětské tábory apod., ale také pro zdravotně postižené. Tyto programy vždy zahrnují seznámení se s chovanými zvířaty a kontakt s nimi. V druhé části programu děti plní různé vědomostní nebo dovednostní úkoly a hry týkající se jednak chovaných zvířat, ale také tradičních přírodních materiálů a okolní přírody a její ochrany. Využívány jsou pracovní listy, sady pomůcek, modely, reálné ukázky atd. Cílem je zábavnou formou prohloubit znalosti dětí a především jejich vztah k přírodě. Školy nebo i jiné zájmové skupiny si mohou objednat také exkurzi po hádecké oblasti.

Kromě toho připravuje Lamacentrum každý měsíc větší tematickou akci pro veřejnost. V krásném prostředí tak mohou především rodiny s dětmi strávit příjemný den např. nad luštěním kvízů, hrami, poznáváním přírodnin, seznamováním se s poklady okolní přírody, předením na kolovrátku, malováním na textil, vyráběním tematických výrobků z přírodnin, dlabáním dýní atd.

Dvakrát ročně mohou zájemci využít zdarma nabízených exkurzí po okolních chráněných územích s profesionálním odborníkem. V pravidelných otevíracích hodinách pro veřejnost v Lamacentru na návštěvníky čekají průvodci, kteří jim představí nejen chovaná zvířata, ale také hádeckou lokalitu, zdejší historii i současná opatření pro ochranu místních přírodních pokladů. Všechny speciální akce i běžné návštěvní dny jsou vždy doplněny o možnost využití ekoporadenství a k dispozici jsou různé publikace a tiskoviny týkající se (nejen) okolní velmi vzácné přírody.

Prostřednictvím Lamacentra Pozemkový spolek Hády komunikuje s veřejností, informuje o dění na Hádech a šíří osvětu. PSH např. zajišťuje odborný praktický management na Hádech (kosení, odstraňování náletových rostlin apod.) a vylepšování návštěvnické infrastruktury (nová naučná stezka, lavičky, údržba cest…). Do těchto prací se zapojují i dobrovolníci, což je mj. velmi efektivní forma environmentálního vzdělávání. PSH také spolupracuje s dalšími obdobně zaměřenými brněnskými organizacemi.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Panská 9, 602 00 Brno

Telefon: 608 434 564
Email: pshady@email.cz

http://www.lamacentrum.cz