Hukvaldský biskupský environmentální resort HUBERT

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Posláním Hukvaldského biskupského environmentálního resortu je poskytovat inovativní a atraktivní vzdělávání o přírodních vědách. HUBERT chce vychovávat k zodpovědnosti za přírodu, která je naším společným domovem, a ukazovat přírodu jako stálý zdroj našeho úžasu a úcty. Velká část nabízených vzdělávacích programů je koncipována jako venkovní bádání, současně se však děti a studenti dostanou také k drobné manuální práci (kreativní tvoření) a zkoumání v laboratoři. Při tvorbě pracovních listů našich programů byl kladen důraz na inovativní didaktické metody. Nabídku vzdělávacích programů pravidelně aktualizujeme a doplňujeme tak, abyste měli možnost účastnit se se svými dětmi či studenty stále nových a zajímavých aktivit. Vzdělávací aktivity probíhají z části v resortu a z části v Oboře Hukvaldy, přilehlém zámeckém parku, nebo také v přírodní rezervaci Palkovické hůrky. Hubert nabízí vzdělávací programy pro základní a mateřské školy, adaptační kurzy projektové dny, přírodovědný kroužek a příměstské tábory pro jednotlivce. 

Obora 

Kdo žije v naší Oboře? Tento program žáky seznámí se zvířaty, která žijí v oboře, a péčí o ně. Poznají jejich denní rytmus a životní cyklus. Dozví se, jak se o ně lesníci starají a proč se nesmí z obory odnášet žádné houby, plody stromů a ovoce. Dále žáci poznají základní principy lesnictví. V Oboře budou žáci poznávat tamní život  za pomocí smyslů ? rozeznají zvuky a vůně přírodnin. V zimním období budou žáci poznávat stopy a pobytová znamení živočichů vyskytujících se v Oboře.

Voda

Jaké jsou vlastnosti vody a jaký je v ní život? V tomto programu budou mít žáci možnost prozkoumat základní druhy vodních bezobratlých živočichů a rostlin vyskytujících se v biotopu vody. Seznámí se s nejčastějšími druhy v našich vodách a jejich vývojovým cyklem. Vyzkouší si také odlov vodních bezobratlých živočichů a určování daného druhu s pomocí určovacího klíče. V rámci programu se žáci  také dozví, jak klimatické změny ovlivňují různé druhy vod a jejich vlastnosti a jak správně o vodní plochy pečovat.

Půda

Je půda jen špinavá hlína nebo je to místo plné života? Při tomto vzdělávacím programu se žáci seznámí s názvy půdních bezobratlých živočichů a vlastnostmi půdy. Poznají také základní druhy rostlin a hornin. Prozkoumají, z čeho se půda skládá a pochopí, jakou důležitou roli hrají rozkladači. Půdní vzorky prozkoumají v terénu a také v laboratoři. Součástí programu je vysvětlení vlivu klimatických změn na pozorované vlastnosti půdy a jak o půdu dostatečně pečovat.

Stromy

Jaká tajemství skrývají stromy a jaký vedou život? Seznamte se s jednotlivými druhy stromů, které můžete nalézt v Oboře Hukvaldy. Žáci se naučí poznat stromy podle listů, kůry nebo pupenů ? program probíhá celoročně. Vzdělávací program ukáže žákům životní cyklus stromů, tedy od malých sazeniček až po tlející klády v lesích. Dále se žáci dozvědí základní informace o ekosystémových službách stromů a lesů obecně, jak jsou na sebe jednotlivé druhy navázány, a jaké jsou jejich potřeby.

Součástí vzdělávacího programu bude také vysvětlení dopadů klimatických změn na lesy, jaká je důležitost lesů při boji se zmírněním klimatických změn, a jak o ně správně pečovat.

Vzduch

Co dýcháme? Můžeme vzduch vidět a cítit? Žáci se seznámí se základními atmosférickými a meteorologickými jevy. Dále si vyzkouší změřit prašnost v okolí a prozkoumají principy vzniku znečištění ovzduší. Zjistí, jaké jsou zdroje znečištění a jaké má znečištěné ovzduší na nás vliv. Žáci budou poučeni o základních globálních problémech s ovzduším, respektive atmosférou a pochopí tak základní příčiny klimatických změn a jejich dopady na kvalitu ovzduší a počasí.

Tento program je terénní, lze jej ale koncipovat jako kompletně venkovní nebo částečně venkovní a částečně vnitřní, či pouze vnitřní (sál resortu).

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Hukvaldský biskupský environmentální resort

Hukvaldy 81

739 46 Hukvaldy

E-mail:ekohubert@gmail.com

Tel: +420 739 395 720

http://ekohubert.cz