Environmentální centrum LÜFTNERKA

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Hlavní náplní a smyslem centra je organizace a realizace výuk a prohlídek v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Dále centrum zajišťuje zájmové kroužky pro děti, tematické dny, environmentální konference, příměstské tábory a mnoho dalších činností.

Výukové programy a prohlídky
Zájemci mohou vybírat, objednávat a zúčastňovat se programů celoročně. Cílovými skupinami jsou převážně mateřské, základní a střední školy, ale přibývá i účastníků z vysokých a vyšších odborných škol nebo dalších zájmových skupin. Školy mohou využít výukové permanentky, které jsou určeny pro návštěvy Zoologické a botanické zahrady či expozice AKVA-TERA v centru města spojené s výukovým programem nebo komentovanou prohlídkou. Programy jsou metodicky upravené pro jednotlivé věkové skupiny a jejich součástí jsou i didaktické hry a aktivity, různé pomůcky nebo pracovní listy. Vybírat je možno ze široké řady zoologických, zoologicko-geografických a botanických programů nebo z programů zaměřených na životní prostředí a jeho ochranu.

Kroužky
Od svého počátku realizuje Environmentální centrum zájmové kroužky, které oslovují děti se zájmem o přírodu, zoologickou zahradu nebo tradice spojené s rukodělnými činnostmi a návratem k přírodě. Pro účely výuky i kroužků je na centru zařízena chovatelská místnost s terárii, kde jsou chována kontaktní drobná zvířata, převážně hlodavci, plazi a bezobratlí.

Tematické dny v zoo Plzeň
Jako zpestření naší výukové činnosti zařazujeme v průběhu roku Tematické dny v ZOO a BZ Plzeň. Tyto akce se váží k tradicím během roku nebo k přírodovědné tématice. Školy a skupiny mají možnost se na tyto akce objednávat podle nabídnutých harmonogramů, lze na ně využívat školní výukovou permanentku a některé akce bývají i cenově zvýhodněné. Za dobu naší činnosti proběhly například Velikonoční dílny, Podzimní tvoření, Tematický environmentální prosinec s vánočním tvořením a přírodovědným programem nebo soutěžní akce Environmentální klání a Zoohrátky.

Environmentální konference na centru Lüftnerka
V rámci spolupráce s pedagogy a environmentálními pracovníky na školách pořádáme na centru odborné konference. Za dobu činnosti EC se zde konala například Konference o projektovém vyučování, konference na téma Trvale udržitelný rozvoj a Jak vám pomáhá EC Lüftnerka ve vaší environmentální činnosti nebo konference s názvem Více cest-jeden cíl se zamyšlením se nad stavem a způsobem environmentální výchovy a významem ekologických výukových programů.

Příměstské tábory
EC Lüftnerka pořádá také letní tábory, které jsou úzce spjaté s přírodou a tématikou zoologické zahrady. Do programu tábora zasahují různé přednášky o přírodě a zvířatech i s ukázkami živých zvířat a kontaktu s nimi. Dále se v prostorech EC pořádají jarní a zimní příměstské tábory. Zimní příměstské tábory jsou zaměřeny na lidové zvyky a tradice v období Vánoc a Nového roku a na tématiku zoologické zahrady. Pro účastníky všech typů táborů jsou připraveny různé přírodovědné činnosti a soutěže k jednotlivým tématům.

Ostatní činnosti
Snažíme se zapojit studenty ZČU v Plzni do dění na centru. Studenti mohou během studia pracovat na Environmentálním centru jako externí lektoři výukových programů. Pomáháme pravidelně i při přípravách a organizaci tradičních víkendových akcí pro veřejnost, které probíhají v ZOO a BZ města Plzně. Sál a prostory centra jsou využívány také pro různé přednášky, sympózia, školení a setkávání odborníků z naší zoo a dalších zoologických zahrad i další odborné veřejnosti.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Sdružení přátel zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS
Environmentální centrum Lüftnerka
Pod Vinicemi 9
301 16, Plzeň
e-mail: zooluftnerka@seznam.cz
Tel. : 378 038 338

http://www.zooplzen.cz/pro-skoly/uvod-1/