Ekologické centrum Orlov o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekologické centrum Orlov o.p.s. je obecně prospěšná společnost zabývající se soustavnou vzdělávací a výchovnou činností dětí, mládeže, ale i ostatních občanů v oblasti ochrany přírody, vědeckovýzkumnou činností, zachováním živočišných druhů, muzejnictvím, výstavnictvím, environmentální výchovou, ekologickým zemědělstvím, venkovskou turistikou, provozováním zoologického parku při dodržení všech zásad humánnosti chovu. V rámci svého poslání obecně prospěšná společnost spolupracuje s akademickými, vědeckými a […]

Ekologické centrum Orlov o.p.s. je obecně prospěšná společnost zabývající se soustavnou vzdělávací a výchovnou činností dětí, mládeže, ale i ostatních občanů v oblasti ochrany přírody, vědeckovýzkumnou činností, zachováním živočišných druhů, muzejnictvím, výstavnictvím, environmentální výchovou, ekologickým zemědělstvím, venkovskou turistikou, provozováním zoologického parku při dodržení všech zásad humánnosti chovu. V rámci svého poslání obecně prospěšná společnost spolupracuje s akademickými, vědeckými a hospodářskými institucemi, podniky a organizacemi i jednotlivými občany v České republice, jakož i v zahraničí.Vznik obecně prospěšné společnosti Ekologické centrum Orlov o.p.s. je datován ke dni 15. 10. 2010.

Ekologické centrum Orlov o.p.s. (dále jen ECO) je krajským střediskem EVVO Středočeského kraje. Jeho cílem je přiblížit přírodu všem zájemcům a umožnit jim seznámení s moderním přístupem k ochraně životního prostředí. Nabízíme a realizujeme programy pro mateřské, základní i střední školy, organizace, vědecké instituce i širokou veřejnost. Usilujeme o co největší pestrost a zajímavost nabízených aktivit.

ECO má za sebou realizací více než třicet dotačních titulů z prostředků Středočeského kraje, SFŽP a fondů EU. Za dobu existence navštívilo ekocentrum přes 100 000 lidí. ECO má své sídlo na Plzeňské 134, Příbram a využívá svůj venkovní areál v Orlově (Orlov 79, Příbram) (10,5 ha). V Domě NATURA, Plzeňská 134, Příbram realizuje vzdělávací programy, projekty v oblasti ochrany přírody, managementových opatření v zemědělství, biologii a zájmové činnosti dětí, mládeže i dospělých a zároveň jde o projekt, který se věnuje výstavám.

www.eco-centrum.czwww.dumnatura.cz

Muzejnictví a výzkum
ECO provozuje Sphingidae Museum. Jde o druhé největší muzeum Sphingidae (lišajovitých) na světě. Sbírka je zapsaná v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR. V rámci své vědeckovýzkumné činnosti má muzeum na svém kontě 95 nově popsaných druhů. Muzeum v rámci své vědeckovýzkumné činnosti provádí výzkumy biodiverzity u nás i ve světě. Má za sebou výzkumy v Senegalu, na Kapverdských ostrovech, Kubě, v Indii (Karnataka), Portoriku, Středoafrické republice, Gabonu, Austrálii, Šalamounových ostrovech. V současnosti provádí výzkum v Gabonu a v Indii. Muzeum podepsalo v roce 2015 smlouvu s indickou vládou o studiu biodiverzity v 7 státech Indie. Tohoto projektu se účastní i Univerzita v Mysore, Indie. Do projektu budou zapojeni i další partneři (UK Praha, Mendelova univerzita Praha, ČZU Praha, Botanický ústav Akademie věd ČR). Smlouvu s indickou autoritou uzavřelo ECO jako první v Evropské unii na základě Nagojského protokolu. V rámci činnosti muzea je vydáván odborný časopis v angličtině „The European Entomologist“.

www.spingidae-museum.com

Ochranářské programy
ECO se podílí na záchranných programech, a to v oblasti regionální, republikové i mezinárodní.

Dům NATURA
V rámci projektu byl vybudován multifunkčního objekt, který v sobě ukrývá propojení nejnovějších metod v oblasti muzejnictví, výstavnictví a EVVO s využití multimediálních technik. Jde o propojení jednotlivých druhů expozic s maximálním využitím moderních metod, které umožní vysokou udržitelnost projektu, jeho atraktivnost pro mladou generaci. Projekt přinese zvýšení povědomí o přírodě a její ochraně. Vzhledem k umístění je tento projekt výrazně zapojen i do propagace CHKO Brdy a Národního geoparku Barrandien. Všechny tyto aktivity výrazně přispějí zvýšení atraktivnosti regionu a nemalou měrou přispějí i k zvýšení zaměstnanosti. V rámci projektu vznikne odborné centrum, které bude organizovat a zajišťovat mezinárodní konference a sympozia v oblasti EVVO, ochrany přírody, paleontologie a dalších biologických věd.

www.dumnatura.czhttps://www.facebook.com/dumnatura/

Destinační management oblastní – Pobrdí
Hlavním cílem projektu je obnova a prohloubení pozitivního vnímání regionu Brdy jako turistického regionu a jeho rozvoj. Specifickým cílem projektu je společný marketing, realizace společných projektových záměrů, koordinování turistické dopravní obslužnosti a tvorba turistických produktů, které naplní vizi regionu Brdy jako atraktivní turistické destinace. Jde o rozvoj území, které bylo na 90 let uzavřeno návštěvníkem z důvodu vojenské činnosti. Partneři DA Brdy jsou Jince, Spálené Poříčí, Mirošov, Dobřív, Strašice, Obecnice. DMO úzce spolupracuje se Středočeským, Plzeňským a Jihočeským krajem.

www.pobrdi.czwww.regionbrdy.cz

Národní Geopark Barrandien
Geopark Barrandien jako organizační složka získala v červnu 2020 titul Národní geopark.  Teď je hlavním cílem zapsání Národního geoparku Barrandien na seznam globálních geoparků UNESCO. Sjednocení přístupu v rámci propagace a využití území v cestovním ruchu je klíčové pro vznik fungujícího globálního geoparku.

Společný marketing, realizace společných projektových záměrů, koordinování turistické dopravní obslužnosti a tvorba turistických produktů, které naplní vizi Národního geoparku Barrandien jako území cenného nejen po geologické a paleontologické stránce, ale i historicky a kulturně ovlivňující vývoj v Čechách.

Nedílnou součástí programu geoparku je enviromentální vzdělávání, na které je zaměřen projekt Geoškoly Národního geoparku Barrandien. Geopark leží ve třech krajích (Středočeský, Plzeňský a hl.m. Praha), jeho rozloha je 4316 km2.

Spolupráce širokého spektra zájmových skupin a orgánů vyžaduje jednoduchou a jasnou organizační strukturu. Proto vznikla organizační složka Ekologického centra Orlov o.p.s. – Geopark Barrandien, která vytvořila kromě struktury organizační i orgán poradní, kterým je Vědecká rada Národního geoparku Barrandien.7

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Plzeňská 134
261 01 Příbram
email: info@eco-centrum.cz
Tel. +420 725373049

http://www.eco-centrum.cz