Český svaz ochránců přírody

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme cca 7000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Za sebou máme již více než 40 let činnosti; ČSOP byl založen na podzim roku 1979.

Naše činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky, pracujeme s dětmi a mládeží, provádíme vzdělávání a osvětu veřejnosti, pečujeme o zraněné a jinak handicapované živočichy, účastníme se rozhodování ve správních řízeních, podílíme se na ochraně kulturních památek a vyvíjíme řadu dalších aktivit. Zde zmiňujeme programy na celosvazové úrovni, další činnost vykonávají samostatně naše základní organizace (pobočné spolky), kterých je přes 300.

Ekologická výchova a osvěta podstatnou součástí aktivit ČSOP. Jejím prostřednictvím se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce i informace o stavu přírody a životního prostředí, které se týkají všech.

Český svaz ochránců přírody zřizuje a koordinuje Ekocentra ČSOP, která provádějí ekologickou výchovu systematicky a jsou určená primárně pro práci s veřejností. Jsou zřizována základními organizacemi nebo regionálními sdruženími ČSOP. Jejich posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Mezi hlavní činnosti ekocenter patří spolupráce se školami, organizování akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj.

Kromě osvěty a poskytování informací široké veřejnosti ať již prostřednictvím různých médií, provozováním ekocenter nebo např. pořádáním exkurzí, přednášek a dalších výchovných programů má svůj výchovný a etický význam řada praktických činností realizovaných přímo s konkrétním cílem pomoci přírodě a s hmatatelnými výsledky. Osvětový a ekovýchovný dopad mají například programy Ukliďme svět, Živá zahrada, Národní síť záchranných stanic, Setkání s přírodou, Blíž přírodě, Víkend pro přírodu, Oživení starých odrůd ovoce a další. Samostatnou kapitolou je pak systematická práce s dětmi a mládeží, na kterou je kladen velký důraz a tvoří významnou součást činnosti ČSOP.

 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Český svaz ochránců přírody

Michelská 48/5, Praha 4

Tel..: 222 516 115

e-mail: info@csop.cz

http://www.csop.cz