Bečovská botanická zahrada – 23/02 ZO ČSOP BERKUT

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum v Bečovské botanické zahradě se zaměřuje na organizaci osvětových přírodovědných i společensko-kulturních akcí a exkurzí pro veřejnost, workshopů a workcampů. Dále nabízí  výukové programy pro školy a zážitkovou poznávací turistiku na území mikroregionu Slavkovský les.

Ekocentrum v Bečovské botanické zahradě vzniklo v roce 2009 v souvislosti s projektem záchrany a znovuoživení botanické zahrady, která byla více jak 60 let opuštěná a bez údržby. Od začátku této snahy je spolupráce a činnost členů 23/02 ZO ČSOP BERKUT, místních NNO a široké veřejnosti.

Důraz v činnosti ekocentra je kladen na děti a studenty mikroregionu, v rámci workcampů i z celého světa.

Vzdělávací aktivity v Bečovské botanické zahradě jsou zaměřeny nejen na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, ale i na zábavu a prožitek v kvalitním a atraktivním přírodním prostředí Bečovské botanické zahrady s mnoha možnostmi vyžití.

K výuce jsou zajištěny a každoročně postupně doplňovány a inovovány odpovídající badatelské pomůcky (např. lupy, odchytové síťky, výukové plakáty, sbírky, apod.). Jako zázemí slouží celý areál Bečovské botanické zahrady, dále vnitřní vytápěná učebna a krytá venkovní učebna.

Jednotlivé vzdělávací programy si pedagogové mohou předem vybrat a objednat dle nabídkového listu, který je průběžně aktualizován a také doplňován o nové výukové programy. Programy jsou vedeny vysokoškolsky vzdělanými lektory (převážně s pedagogickým vzděláním, případně záleží odbornost lektora na zvoleném programu) s postupně získávaným vzděláváním v rámci sítě EVVO.

Programy v Ekocentru Bečovská botanická zahrada jsou zaměřeny jak na poznávání místního ekosystému a biotopů (živá i neživá příroda) tak i členěny tematicky dle ročních období případně fenofází (např. sklizeň plodů spojená s moštováním, jedlé květy spojené s permakulturními principy, vývojová stádia živočichů, pobytové znaky apod.). Jedná se i o témata, která mohou navazovat na probíranou látku ve školkách a školách a která lektor zajímavým a netradičním výukovým způsobem žákům dále přiblíží a osvětlí (zde je nutná interakce se školským zařízením).

Pro nejmenší jsou prostředníkem výuky originální loutky. Aktivně je zapojen i pohyb. Při programech se snažíme navazovat i na příslušné znalosti žáků z hlediska dějepisu, zeměpisu, místopisu, matematiky, fyziky a cizích jazyků…

Kromě vlastních výukových programů jsou po celý rok v areálu botanické zahrady plánovány odborné přednášky, semináře, panelové výstavy a tvořivé dílny. Doba jejich konání je vázána na konkrétní problematiku, událost, výročí či svátek. Cílem tvořivých dílen je vtipným a nenásilným způsobem navracet tradice, které naši předkové pravidelně slavili a vysvětlit případně i jejich význam pro člověka i přírodu.

Součástí výuky a pobytu v ekocentru jsou i odpočinkové aktivity na originálních volnočasových prvcích přírodního charakteru umístěných v areálu, včetně možnosti zajištění klidového režimu v tábořišti (podsadové stany, týpí, letní kuchyně, karimatky na trávníku).

Připravené výukové programy jsou vhodné především pro základní školy a mateřské školky. Dále po dohodě s pedagogem i pro žáky středních škol. Velmi atraktivní je jednoduchá edukace pro nejmenší s využitím loutek a známých pohádek, které se vztahují k probírané tématice.

Od roku 2023 jsou v rámci environmentálních aktivit využívány prvky realizované v rámci projektu SFŽP NPŽP 7/2019 „Ekocentrum Bečovská botanická zahrada“, rozhodnutí č. 1190700141. K dispozici jsou nové badatelské pomůcky, experimentální pomůcky, pěstitelské plochy, nově vysazené rostliny, zpřístupněna a upravena etnozahrada a mnoho dalšího. Myšleno bylo i na zvířátka…

Kromě výukových programů je nabízena i komentovaná prohlídka Bečovské botanické zahrady a také tříhodinová komentovaná vycházka Bečovskem (přírodní a kulturní aspekty – CHKO Slavkovský les, Krajinná památková zóna Bečovsko, NATURA 2000). Ve spolupráci s LČR je nabízena i návštěva a komentovaná prohlídka vybudovaného Miniarboreta v Toužimi (rozdělení rostlin podle flórozon, tématické zahrady).

V případě zájmu o další profesní vzdělávání u pedagogů nabízí Ekocentrum Bečovská botanická zahrada, jako fakultní objekt, akreditované programy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy „Věda do škol“.

Ve spolupráci s Místní akční skupinou Kraj živých vod, Svazkem obcí Slavkovský les, Městem Bečov a Cestou z města za podpory Karlovarského kraje se každoročně koná několik akcí pro širokou veřejnost (Vítání jara, Den pro Náš region, Z Bečova za minerálními prameny, Snídaně v botanické, Lampionová slavnost) s přesahem do environmentálních témat.

Bečovská botanická zahrada se nachází naproti železničnímu nádraží přes řeku Teplou. Pěší přístup je ulicí Tovární směrem k výrobnímu družstvu Elektro. Vstupní branka a brána se nachází vpravo od vjezdu do průmyslového areálu: https://mapy.cz/s/jujegekuju

Vstup je po obslužné komunikaci mezi řekou Teplou a průmyslovým areálem. Pokladna https://mapy.cz/s/gobutecako se nachází ve vstupní části botanické zahrady, na programy se hlaste v občerstvení za Korunním rybníkem https://mapy.cz/s/lahocokaba.

Zázemí Ekocentra je v učebně na sádkách: https://mapy.cz/s/latafatose

Pro příjezd doporučujeme využít veřejnou dopravu do Bečova nad Teplou (vlak, autobus). Parkování vlastních autobusů je možné na veřejných parkovištích ve městě (nejlépe u vlakového nádraží P2 či naproti restauraci Stará pošta P1). Autobus může přijet až ke vstupní bráně v Tovární ulici, ale je nutno následně cca 200 m couvat, nelze se otáčet!

Další možností je příjezd až do areálu z Mariánskolázeňské ulice – pozor nosnost mostu je 30 t, poměrně prudký nájezd na silnici II. třídy: https://mapy.cz/s/lohanofugo

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Bečovská botanická zahrada
Tovární 478, 364 64 Bečov nad Teplou
E-mail: becovskabotanicka@seznam.cz
Tel.: + 420 736 642 792

https://www.becovskabotanicka.cz/ekocentrum/