Portál Ministerstva životního prostředí


Jste zde: úvodní / Celostátní programy a sítě


Celostátní programy a sítě


Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty


Národní síť EVVO je společným programem Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchy administrovaný Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina v úzké spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. Program vznikl v roce 1999 s cílem stabilizovat rozvoj současných a iniciovat vznik nových středisek ekologické výchovy v České republice.

Více informací najdete na www.narodnisit.cz. Zajímavé dokumenty najdete na www.ekocentra.cz.

Mezinárodní program Ekoškola

„Pokud dokážete ovlivnit svoji školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe.“

Ekoškola je mezinárodní program pro základní a střední školy, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
Úspěšné školy získávají mezinárodní titul, vlajku a logo Ekoškola.
Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

Ekoškola (Eco-Schools) je program mezinárodní organizace FEE (Foundation For Environmental Education) a probíhá ve více než 40 zemích.
Koordinátorem programu v České republice je Sdružení TEREZA.

Podrobné informace a kontakty: www.ekoskola.cz

Já bych jim řekla, že je to zábava… vymýšlení ekopravidel, prolézání školy a přemýšlení co na jejich, už tak úžasné škole změnit. A v Ekotýmu bývají bezva lidi, kteří chtějí udělat něco pro přírodu,“ členka ekotýmu.

zpět nahoru


Mezinárodní  program GLOBE

(Global Learning and Observation to Benefit the Environment)

„Zkoumejte přírodu v okolí školy, tak jako žáci ze 111 zemí světa!“

Program GLOBE je uřčen pro druhý stupeň základních škol a pro školy střední. Studenti zkoumají životní prostředí v okolí školy. S využitím jednoduchých vědeckých postupů žáci měří a pozorují vybrané ukazatele životního prostředí. Sledují vývoj počasí a podnebí, určují půdní vlastnosti a kvalitu vod, měří kvalitu ovzduší, mapují  typy vegetace a mnoho dalšího.
Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové databáze.
Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Studentská data slouží vědcům k ověřování různých hypotéz a modelů. Společně s profesionálními daty jsou k dispozici i široké veřejnosti na adrese www.globe.gov.

GLOBE je mezinárodní program probíhající ve 111 zemích světa. V České republice je koordinátorem programu Sdružení TEREZA.

Více informací se dozvíte na www.terezanet.cz.

GLOBE měření vám nabízí možnost, jak jednoduše a zajímavě poznat prostředí
v okolí vaší školy a jak přispět ke zlepšení jeho kvality
,“ koordinátorka programu GLOBE.

nahoru


Mezinárodní program Les ve škole – škola v lese

„Poznávejte les a učte se od něj.“

Program Les ve škole – škola v lese je určen především pro 1. a 2. stupeň základních škol, ale zapojit se do něj mohou i mateřské a střední školy. V programu Les ve škole - škola v lese se žáci učí porozumět ekosystému lesa názorně a v souvislostech.

S využitím připravených pracovních listů zkoumají les nejenom ve třídě, ale především venku v přírodě.

Žáci pozorují změny lesa v ročních obdobích, zkoumají stromy, lesní byliny, živočichy a jejich vzájemné vztahy, sledují tvorbu lesní půdy a starají se o les ve svém okolí.
Škola může navázat spolupráci s místní pobočkou podniku Lesy ČR, který je odborným garantem programu.
Program se výborně hodí pro mezipředmětovou spolupráci.

V současné době pracují v programu žáci a učitelé z více než 380 škol. Koordinátorem programu Les ve škole – škola v lese je Sdružení TEREZA.

Více informací, ukázky materiálů a kontakty jsou Vám k dispozici na www.terezanet.cz.

Nejlepší byl den s paní učitelkou v lese. Našli jsme stopy jelena a divočáka.“  Zuzka, 11 let

zpět nahoru


Síť středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Sdružení bylo založeno v dubnu 1996. Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo tyto společné – jednotící činnosti členská střediska realizují mnoho dalších činností: akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro ekologickou výchovu, atd.

Na základě svých Stanov sdružení Pavučina:

1. podporuje vzájemnou výměnu zkušeností svých členů v oblasti praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
2. zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy a dle potřeby členů podporuje spolupráci a koordinuje jejich činnost
3. zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů ve vztahu k ústředním orgánům státní správy, k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům
4. napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy SSEV Pavučina
5. dbá na kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a podporuje jejich odborný růst

Více informací najdete na www.pavucina-sev.cz.

zpět nahoru


M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy)

M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina), který je realizován od roku 2001. Jeho záměrem je vytvářet funkční systémy školního a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), rozvíjet a podporovat regionální sítě pedagogických pracovníků, škol a dalších organizací zabývajících se EVVO, podporovat proces vytváření a realizace školních programů EVVO a v posledních letech i podporovat pedagogické pracovníky při začleňování environmentální výchovy jako průřezového tématu do školních vzdělávacích programů.
Od zahájení realizace projektu v roce 2001 počet škol a školských zařízení zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti M.R.K.E.V. zapojeno 830 základních a středních škol ze všech 14 krajů ČR.
Členství v síti bylo od roku 2001 až do současnosti otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, rozesílané materiály se však postupem času začaly více specializovat na základní a střední školy. Počínaje registrací na rok 2009 bylo členství v síti omezeno právě na základní a střední školy (pro ostatní typy zařízení byly nebo budou vytvořeny podobně úžeji zaměřené sítě (např. Mrkvička pro mateřské školy). Zároveň byl zaveden registrační poplatek za každé registrované pracoviště školy ve výši 400 Kč ročně, aby byla podpořena udržitelnost sítě

Více informací o programu M.R.K.E.V. naleznete na www.pavucina-sev.cz
nebo tel.: 234 621 386, info@pavucina-sev.cz.

zpět nahoru


Mrkvička – vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti Dítě a svět RVP pro předškolní vždělávání

Projekt Mrkvička – vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti Dítě a svět Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání realizuje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a je projektem dlouhodobým. Jeho realizace začala v roce 2007, a to prostřednictvím členských středisek (krajských koordinátorů) a v roce 2007 zahrnovala vytvoření sítě MŠ se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci MŠ v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů.

Rok 2010 je posledním rokem, kdy jsou služby v síti Mrkvička poskytovány zdarma. Připravili jsme pro vás 4 rozesílky (únor, květen, září, listopad), jejichž základem bude Informační bulletin Mrkvička. V letošním roce bude tematicky zaměřen, bude rozšířen jeho obsah a změněna jeho struktura. V tomto roce obdržíte v rámci rozesílky metodickou publikaci Hravé říkanky pro šikovné všeználky. V některých krajích plánujeme i pořádání akreditovaných regionálních setkání.

Více informací o programu Mrkvička najdete na www.pavucina-sev.cz nebo tel.: 234 621 386 a emailu: info@pavucina-sev.cz.

zpět nahoru

Mezinárodní  program GLOBE         
(Global Learning and Observation to Benefit the Environment)

„Zkoumejte přírodu v okolí školy, tak jako žáci ze 111 zemí světa!“

Program GLOBE je uřčen pro druhý stupeň základních škol a pro školy střední. Studenti zkoumají životní prostředí v okolí školy. S využitím jednoduchých vědeckých postupů žáci měří a pozorují vybrané ukazatele životního prostředí. Sledují vývoj počasí a podnebí, určují půdní vlastnosti a kvalitu vod, měří kvalitu ovzduší, mapují  typy vegetace a mnoho dalšího.
Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové databáze.
Profesionální zpracování dat garantuje NASA. Studentská data slouží vědcům k ověřování různých hypotéz a modelů. Společně s profesionálními daty jsou k dispozici i široké veřejnosti na adrese www.globe.gov.


GLOBE je mezinárodní program probíhající ve 111 zemích světa. V České republice je koordinátorem programu Sdružení TEREZA.

Více informací se dozvíte na www.terezanet.cz

„GLOBE měření vám nabízí možnost, jak jednoduše a zajímavě poznat prostředí
v okolí vaší školy a jak přispět ke zlepšení jeho kvality,“ koordinátorka programu GLOBE.

Vytisknout stránku Nahoru